Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.ddn.busko.pl

Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broniniezobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Stowarzyszenia "Daj Dziecku Nadzieję" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-11.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-21.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów.
  • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-21.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Jastrzębski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48882118311 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek główny (stara część)
Budynek posiada dwa wejścia oraz trzy klatki schodowe, na poziomie parteru jest połączony korytarzem z budynkiem dydaktycznym (nowa część)
Przy głównym wejściu budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych na wózkach
Budynek nie posiada windy
Wejścia nie posiadają wysokich progów
Przy budynku znajduje się parking.

Budynek dydaktyczny (nowa część)
Budynek posiada jedną klatkę schodową
Wejście główne do budynku znajduje się bezpośrednio na poziomie terenu
Wejście do budynku oraz wewnątrz budynku nie posiadają progów
W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek administracyjno-magazynowy
Do wejścia do budynku prowadzą schody
Budynek nie posiada windy
Wejścia nie posiadają wysokich progów
Przy budynku znajduje się parking.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje